Promark International nv

Promark International nv – Lilsedijk 17 te 2340 Beerse

Sinds 3 december 2012 is Trinduvest nv gefusioneerd met Promark International nv en werd de zetel van Promark International verplaatst van Antwerpen naar Beerse.

Legal Notice & Privacy Policy

Voor de informatie op deze pagina gelden een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid, een verklaring betreffende het auteursrecht en regels m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens.

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

Promark International beoogt met deze website de toegang van het publiek tot informatie over haar initiatieven en activiteiten te verbeteren. Het is de bedoeling dat deze informatie bijgewerkt en juist is. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren. Promark International kan evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte informatie aanvaarden.

Deze informatie is:
uitsluitend van algemene aard en is niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht;
niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;
soms gekoppeld aan externe sites waarover de diensten van Promark International geen zeggenschap hebben en waarvoor Promark International geen verantwoordelijkheid draagt;
geen professioneel advies (voor specifiek advies dient u steeds een daarvoor geëigende deskundige van Promark International te raadplegen).

Wij streven ernaar onderbrekingen door technische storingen zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen evenwel in files of formats zijn gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn; wij kunnen niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed. Promark International aanvaardt geen aansprakelijkheid voor die problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen.

Met deze uitsluiting van aansprakelijkheid wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van Promark International te beperken in strijd met de in de toepasselijke nationale wetgeving vervatte vereisten, noch haar aansprakelijkheid uit te sluiten voor aangelegenheden die uit hoofde van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

Auteursrechtaanduiding

Reproductie is niet toegestaan.

Bescherming van persoonsgegevens

IP-adressen van gebruikers worden gelogd om algemene statistieken op te maken van het websitebezoek (AWStats service van Proximus hosting). Er worden geen verdere persoonsgegevens verzameld. De logfiles worden gedurende 12 maanden bewaard.

Uw privacyrechten uitoefenen:
Volgens de GDPR-regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, heeft u steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of gegevens te verwijderen uit ons bestand. Contacteer ons daartoe via e-mail (info -ad- Promark-International.eu).

© 2018 Promark International nv

Lilsedijk 17 te 2340 Beerse
Tel. 014/62.24.36
Ondernemingsnummer 0414.609.375 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

www.promark-international.eu
info -ad- Promark-International.eu