Legal Notice & Privacy Policy

Voor de informatie op deze site gelden een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid, een verklaring betreffende het auteursrecht en regels m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens.

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

Beerse Metaalwerken beoogt met deze website de toegang van het publiek tot informatie over haar initiatieven en activiteiten te verbeteren. Het is de bedoeling dat deze informatie bijgewerkt en juist is. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij deze verbeteren. Beerse Metaalwerken kan evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte informatie aanvaarden.

Deze informatie is:
uitsluitend van algemene aard en is niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht;
niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;
soms gekoppeld aan externe sites waarover de diensten van Beerse Metaalwerken geen zeggenschap hebben en waarvoor Beerse Metaalwerken geen verantwoordelijkheid draagt;
geen professioneel advies (voor specifiek advies dient u steeds een daarvoor geëigende deskundige van Beerse Metaalwerken te raadplegen).

Wij streven ernaar onderbrekingen door technische storingen zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen evenwel in files of formats zijn gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn; wij kunnen niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed. Beerse Metaalwerken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor die problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen.

Met deze uitsluiting van aansprakelijkheid wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van Beerse Metaalwerken te beperken in strijd met de in de toepasselijke nationale wetgeving vervatte vereisten, noch haar aansprakelijkheid uit te sluiten voor aangelegenheden die uit hoofde van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

Vertaalde pagina’s en berichten

Sommige pagina’s en berichten werden vertaald in het Engels, het Frans en/of het Duits. In geval van onnauwkeurigheden of tegenspraak is enkel de Nederlandse versie rechtsgeldig.

Auteursrechtaanduiding

Reproductie mits bronvermelding is toegestaan, tenzij anders vermeld. Indien voor de reproductie of het gebruik van tekstfragmenten of multimedia-informatie (geluid, beelden, software, enz.) voorafgaande toestemming vereist is, wordt hiermee de bovengenoemde algemene toestemming opgeheven en zullen beperkingen van het gebruik daarin duidelijk worden aangegeven.

Bescherming van persoonsgegevens

IP-adressen van gebruikers worden gelogd om algemene statistieken op te maken van het websitebezoek. Uitgezonderd door gebruik te maken van het contactformulier worden er geen verdere persoonsgegevens verzameld. De logfiles worden gedurende 12 maanden bewaard.

Voor uw en onze veiligheid is er op het terrein van Beerse Metaalwerken camerabewaking.
Beerse Metaalwerken maakt gebruik van camerabewaking om de volgende gerechtvaardigde doeleinden na te streven:
– de veiligheid en gezondheid van bezoekers en personeelsleden,
– de bescherming van de goederen van de onderneming.
De camera’s functioneren op permanente wijze. Beerse Metaalwerken bewaart de beeldopnames gedurende een periode van maximum één maand. Daarna zullen de opnames worden overschreven door recente camerabeelden. De camerabeelden kunnen wel langer worden bewaard indien nodig of wettelijk vereist (vb. verzekeringsdoeleinden bij een (arbeids)ongeval; opvraging door politionele en/of gerechtelijke diensten; onderbouwing van een rechtsvordering). Beerse Metaalwerken zal de beeldopnames enkel gebruiken voor de bovenstaande doeleinden.

Uw privacyrechten uitoefenen:
Volgens de GDPR-regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, heeft u steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of gegevens te verwijderen uit ons bestand. Contacteer ons daartoe via e-mail (GDPR@Beerse-Metaalwerken.be).

© 2002-2022 Beerse Metaalwerken (Bemetal) nv

Industriepark Zuid – Lilsedijk 17 te 2340 Beerse
Tel. 014/61.50.43   Fax. 014/61.50.47
Ondernemingsnummer 0422.668.788   RPR Antwerpen afdeling Turnhout
info@beerse-metaalwerken.be